جمعه, 02 تیر 1396 |

بحران مهاجرت در اروپا و گزینه های روز میز

    پس از جنگ سرد و افزایش مهاجرت ها، اکنون کشورهای شمال با موج عظیم دیگری از این پدیده مواجه شده اند. جنگ های مکرر و اوضاع نابه سامان  اجتماعی در خاورمیانه، خانواده های بسیاری را مجبور کرده تا حتی با خرج تمام دارایی خود در بین مرزها، به سرزمینی امن برسند. یعنی به کشورهایی که حتی برخی سردمداران آنها در از بین بردن امنیت خاورمیانه سهیم بوده اند.

در برابر این پدیده که شاید حتی یک هجوم انسانی محسوب شود، مواضع مختلفی از سوی کشورهای اروپایی مقصد ابراز شده است. برخی به کل با پذریرفتن مهاجرین مخالف اند که به نظر می رسد این موضعی بیشتر اقتصادی باشد. برخی پذیرش را محدود به مسیحیان کرده اند و این شاید انتخابی در راستای سیاست های مذهبی باشد و بعضی نیز که آلمان در صدر آنها قرار دارد به این مسئله هم به دید یک فرصت سیاسی برای کسب وجهه ای مثبت و رقابت با همتایان خود در جلب افکار عمومی می نگرند و هم درصدد کشف راه حل های ممکن جهت مقابله با آسیب های احتمالی از قبول خیل جمعیت خارجی به داخل مرزهای خود می باشند. 
   برخی بر این عقیده اند که تبدیل شدن مهاجرت به بحران می تواند کشورهای اروپایی را به مداخله بر ضد جنگ افروزان در خاورمیانه مجبور سازد. اما در مقابل برخی معتقدند که پر رنگ شدن پناهندگی از خاورمیانه ای با اکثریت مسلمان به غرب، یکی از اهداف حمایت های غیرمستقیم این کشورها از عاملان ناامنی در این منطقه بوده است اما تامین این هدف امروز بحران ساز شده و شاید حتی پای این ناامنی ها را به اروپا هم بکشاند.