جمعه, 02 تیر 1396 |

کانت به روایت ایرانی، تاملاتی فلسفی در باب اخلاق، سیاست و صلح پایدار

کانت به روایت ایرانی،

تاملاتی فلسفی در باب اخلاق، سیاست و صلح پایدار

سید علی محمودی

نگاه معاصر

1394

 

کانت به روایت ایرانی، تاملاتی فلسفی در باب اخلاق، سیاست و صلح پایدارنوشتۀ سید علی محمودی از سوی نشر نگاه معاصر انتشار یافت. این کتاب، شامل چهار بخش  و یک پیوست است. بخش نخست با عنوان« کانت، فلسفۀ سیاسی و فلسفۀ تاریخ »، در متن نخست، شالوده ها و آموزه های فلسفۀ سیاسی کانت را شرح، تحلیل و نقد می کند. این متن، گزارشی فشرده از رسالۀ فلسفۀ سیاسی کانت- اثری دیگر از همین نویسنده- است. متن دوم به فلسفۀ تاریخ کانت می پردازد که گرانیگاه آن، پیشرفت نوع انسان برپایۀ غایت گرایی است.

 بخش دوم، زیر عنوان« کانت، اخلاق و سیاست»، دربرگیرندۀ سه متن است: عنوان اصلی متن های یکم و دوم،« رابطۀ اخلاق و سیاست در فلسفۀ انتقادی کانت» است که با شماره های(1) و (2)، یکی به « قابلیت ها و ظرفیت های کاربردی اخلاق کانتی» می پردازد؛ دیگری، به « رویکرد جامعۀ جهانی به اخلاق کانتی» . متن دوم، با عنوان« کانت و غنودن سیاست در سایۀ فلسفۀ اخلاق، کدام اخلاق؟ کدام سیاست؟»، به موضوع دشوارِ همسازی میان اخلاق و سیاست می پردازد و این که اخلاق وظیفه گرای کانت، افزون بر کاربرد شخصی، آیا در نهاد سیاست نیز کارآیی دارد یا نه. بخش سوم، با عنوان« کانت و صلح پایدار»، در مطلب نخست، پیش زمینه های فهم رسالۀ صلح پایدار کانت را زیر عنوان های «زمینۀ فکری- تاریخی»، « زمینه های فلسفی» ( فلسفۀ نظری، فلسفۀ اخلاق، و فلسفۀ تاریخ)، و « زمینۀ سیاسی» مورد بحث قرار می دهد. مطلب دوم، دربارۀ صلح پایدار و بازتاب آن در جهان امروز است. بخش چهارم با عنوان« کانت به روایت ایرانی»، شامل دو مطلب است. درمطلب نخست، پیشینۀ کانت شناسی در ایران با تمرکز به رساله های بنیادین کانت، یعنی نقد عقل محض، نقد عقل عملی، نقد ّقوۀ حکم و هم چنین موضوع فلسفۀ سیاسی( نقد چهارم)، تشریح و نقد شده است. سپس، آموزه های راهگشا و درس آموز کانت در جهت اصلاح نظام سیاسی ایران و هم چنین روابط سیاسی و اجتماعی در عرصۀ عمومی میان ایرانیان، مطرح گردیده است. مطلب دوم به « کانت و ایران امروز» اختصاص یافته است. در این متن، چگونگی انتقال اندیشه های فیلسوفان مغرب زمین به ایران و موضوع غفلت از اندیشه های بنیادین، تاثیر خردِ خودبنیاد بر قلمرو های روشنفکری، تلاقی اخلاق کانتی و اخلاق عقلی معتزله، موضع روشنفکری ما در برابر اخلاق و نسبتِ آن با سیاست و حکومت، فلسفۀ تاریخ و قرابت آن با دیدگاه های شیعیان دربارۀ تاریخ، تفاوت انقلاب و نظام جمهوری، و هم چنین چراییِ نیاز ما ایرانیان به اندیشه های کانت، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. واپسین بخش کتاب با عنوان« نقد کانت سیاسی»، شامل دو متن برگزیده از میان مطالبی است که پیرامون فلسفۀ سیاسی کانت، نوشته و گفته شده است. متن نخست، بازتاب نشستی علمی است که در « خانۀ کتاب»، به همت دست اندرکاران کتاب ماه علوم اجتماعی و با مشارکت منوچهر صانعی دّره بیدی و جهانگیر علمداری، استادان دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران ، در تاریخ دهم مرداد ماه 1384 برگزار شد. متن دوم، «ناشناخته های کانت»، عنوان مقالۀ تحلیلی- انتقادی معصومۀ علی اکبری، نویسندۀ تحلیل گر و نقّاد اندیشه های فلسفی، فرهنگی و اجتماعی است که دربارۀ ابعاد فلسفۀ سیاسی کانت نوشته است.

 

کانت به روایت ایرانی، تاملاتی فلسفی در باب اخلاق، سیاست و صلح پایدار،در 244 صفحه از آغاز سال 1394 وارد بازار کتاب شده است.

 

 


::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section